Programa Transversal Neuropsico

El dèficit neurocognitiu interfereix en la vida quotidiana de les persones de diverses maneres, des de la restricció de les relacions socials fins a la reducció de la probabilitat de sostenir uns estudis o d’aconseguir i mantenir una feina. També té una rellevància clínica evident, ja que pot condicionar el pronòstic, la indicació d’activitats terapèutiques i rehabilitadores, i el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones.

La necessitat de l’avaluació neuropsicològica ha estat reconeguda en diverses guies de pràctica clínica i forma part dels protocols d’avaluació integral de les persones amb trastorn mental sever i psicosi incipient, però en els dispositius assistencials la seva implementació encara és limitada.

Des de l’Àrea de Rehabilitació Psicosocial de l’Associació Centre d’Higiene Mental del Grup CHM Salut Mental, fa anys que es treballa en aquesta línia, realitzant avaluacions neuropsicològiques a persones ateses als diferents dispositius de l’entitat. Aquestes intervencions s’engloben dins el Programa Transversal Neuropsico, un programa que pretén millorar la qualitat de la pràctica clínica facilitant una avaluació especialitzada, accessible i eficaç per aquelles persones que presentin alteracions neuropsicològiques (no només quan hi hagin sospites de deteriorament cognitiu sever o discapacitat intel·lectual, sinó també quan es detectin problemes en el rendiment escolar i/o laboral, en l’aprofitament de les intervencions terapèutiques, etc.).

L’avaluació neuropsicològica, que es porta a terme des del Programa Transversal Neuropsico, consisteix en la identificació de les conseqüències conductuals, emocionals i cognitives que poden resultar compromeses com a conseqüència d’un problema de salut mental. Determinar aquestes conseqüències serà clau per col·laborar en el desenvolupament del pla d’intervenció individualitzat, seleccionant les tècniques d’intervenció més adequades i analitzant els factors que poden facilitar canvis i millores en el dia a dia de la persona. Una part molt important de tot aquest procés és la devolució de resultats a la persona implicada, moment en què es transmetran els punts forts, la presència de dèficits i la seva possible repercussió en la vida diària. També serà el moment de fer recomanacions terapèutiques per al seu funcionament diari, o plantejar un programa d’intervenció si es considera oportú.

Qualsevol professional del Grup CHM Salut Mental pot contactar amb l’equip del Programa per sol·licitar i planificar una avaluació. L’equip està format per psicòlegs/psicòlogues de l’Àrea de Rehabilitació Psicosocial, amb expertesa en avaluació neuropsicològica. Els/les avaluadors/res coordinaran amb el/la professional derivant durant el procés i la devolució de resultats, per tal de garantir la seva utilitat en el tractament terapèutic de la persona atesa.

2021-01-01T21:16:31+00:00