Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)2021-01-14T16:34:17+00:00

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)

Un dels programes gestionats per la Fundació CHM Salut Mental és el SIOAS, subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’actuació està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu a través del programa operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació, per al període 2014-2020.

El SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental) tenen per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral i facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

sioas

El Servei acompanyarà les persones participants en l’elaboració d’un projecte professional per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en el context laboral. Competències són el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, coneixements, preferències, interessos que té cada persona i que, aplicats al context laboral, esdevenen competències professionals.

Les persones destinatàries dels Serveis seran persones amb discapacitat i/o malaltia mental que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que es trobin en les situacions següents:

 • Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a millora de feina.
 • Persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

Els blocs que configuren les actuacions són:

 • Bloc 0, Competències clau: Context laboral. Identificació de competències de base i transversals.
 • Bloc 1, Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció: Motivacions i interessos. Mercat de treball i ocupacions.
 • Bloc 2, Recerca de feina: Canals de recerca de feina. Eines de recerca de feina. Procés de selecció. Autoocupació.
 • Bloc 3, Formació: Formació bàsica/instrumental. Formació en alfabetització informàtica. Formació en habilitats socials o competències transversals. Formació tecnicoprofessional. Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
 • Bloc 4, Relació amb l’empresa: Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció.
  Treball amb suport.
  Pràctiques en empreses: Les entitats programen un període de pràctiques professionals que es realitzaran en empreses del mercat ordinari i/o administracions públiques o ens vinculats. La relació entre les persones participants i l’empresa no tindrà naturalesa jurídica laboral. Per a la realització de les pràctiques professionals se signaran els convenis de col·laboració corresponents.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE

ue_generalitat

e-mail: sioas@fchmsm.com
Telèfon: 93 445 44 88
Adreça: Numància 107-109, baixos
08029 Barcelona