Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum al correu selecciorrhh@grupchmsm.com.

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

treball

OFERTA DE TREBALL: 010/2018 CSMALC - Metge/Metgessa Psiquiatre/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Metge/Metgessa Psiquiatre/a.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Psiquiatre/a amb amplia experiència en salut mental comunitària i addiccions.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

FUNCIONS PRINCIPALS:
• Atenció individual i grupal als pacients i familiars.
• Complementació correcta de la història clínica.
• Elaboració dels informes clínics pertinents.
• Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
• Prescripció i seguiment terapèutic.
• Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
• Seguiment de les guies de pràctica clínica proposades per la direcció del centre i dels protocols assistencials i organitzatius del servei.
• Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
• Coordinació amb els professionals i serveis necessaris per tal de garantir la continuïtat assistencial.
• Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca portada a terme pel servei.
• Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
• Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
• Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
• Totes aquelles funcions que se li encarreguin d’acord amb la seva categoria.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2018.
• JORNADA SETMANAL: 37,5 hores setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 46.771 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant la referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451 de 9:00 a 15:00 hores.

S’acceptaran currículums fins al dia 20 de juny de 2018.

OFERTA DE TREBALL: 011/2018/CAS - Diplomat/Diplomada Infermeria (CAS/CSMA)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

• LLOC DE TREBALL: Diplomat/Diplomada Infermeria (CAS/CSMA).

• FUNCIONS PRINCIPALS:
Funcions Infermers/es:
– Atenció individual i grupal als pacients i familiars.
– Complementació correcta de la història clínica.
– Elaboració de la valoració d’infermeria.
– Contribuir al seguiment de les prescripcions mèdiques i administrar els tractaments injectables pertinents.
– Realització de control de tòxics en orina i espirometries.
– Vetllar per la renovació de la prescripció indicada pels psiquiatres.
– Vetllar per l’actualització i manteniment dels fàrmacs de la farmaciola per a l’atenció urgent i dels injectables dels pacients.
– Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
– Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
– Seguiment de les guies de pràctica clínica proposades per la direcció del centre i dels protocols assistencials i organitzatius del servei.
– Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
– Coordinació amb els professionals i serveis necessaris per tal de garantir la continuïtat assistencial.
– Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca dutes a terme pel servei.
– Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
– Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
– Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
– Totes aquelles funcions que se li encarreguin d’acord amb la seva categoria.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2018.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 28.185 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: en l’àmbit de la Salut Mental i específicament en el de toxicomanies.
• EXPERIÈNCIA: àmplia experiència en el tractament de població amb problemes d’abús de substàncies.
• LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap de Servei Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451.

S’acceptaran currículums fins al dia 15 de juny de 2018.

OFERTA DE TREBALL: 014/2018 - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental Infanto-Juvenil de Les Corts – Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Via Augusta, 366.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:

• FORMACIÓ: Psicologia amb especialitat via PIR amb experiència en infanto-juvenil.

• LLENGÜES: català, castellà i anglès.

• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

• ALTRES CONEIXEMENTS:
– Tractaments psicoterapèutics individuals.
– Intervencions familiars.
– Grups terapèutics.
– Treball de suport i assessorament a altres agents de salut.

• EXPERIÈNCIA:
– En assistència a població infanto-juvenil.
– Treball comunitari.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2018.
• JORNADA SETMANAL: 37,5 hores setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 46.771 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap de Servei Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451, de 9:00 a 17:00 hores.

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de maig del 2018.

OFERTA DE TREBALL: 0155/2018 - Treballador/a Social (CSMA/CSMIJ)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

• LLOC DE TREBALL: Treballador/a Social (CSMA/CSMIJ).

• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció individual i grupal als pacients i familiars.
– Confecció del dossier social, laboral i familiar del cas, inclòs a la història clínica.
– Facilitar a pacients i familiars la informació, orientació i gestió dels recursos de la comunitat adients en cada cas.
– Coneixement de l’evolució general dels pacients.
– Transmetre i consultar, mitjançant els canals oportuns, circumstàncies o eventualitats que consideri d’interès pel pacient.
– Conèixer i proposar a l’equip els diferents recursos comunitaris d’ajuts socials i laborals en funció del cas.
– Articulació en els circuits per a la derivació i l’alta del pacient.
– Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
– Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
– Totes aquelles funcions que se li encarreguin d’acord amb la seva categoria.
– Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca duta a terme pel servei.
– Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: interí/interina per absència (excedència maternal).
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2018.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores/any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 28.185 euros bruts/any.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: en l’àmbit de la salut mental, especialment salut mental infanto-juvenil.
• EXPERIÈNCIA: en treball en salut mental comunitària en l’àmbit infanto-juvenil.
• LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixement d’anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451.

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de maig del 2018.

Avís legal:
Els currículums que es presentin restaran als FITXERS DE PERSONAL de cada una de les entitats del grup per un període d’un any, i tal i com estableix el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, podreu exercir el vostres drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o mitjançant escrit adreçat Grup CHM Salut Mental, carrer Numància, 95-99 baixos, local 2-3, 08029 Barcelona, a l’atenció del responsable dels fitxers. Les dades en cap cas seran cedides ni es faran servir, fora de les entitats que composen el grup.