Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus en els infants i adolescents2023-03-27T18:40:06+00:00

Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus (TMG) en els infants i adolescents

Aquest programa té per objectiu principal millorar l’atenció de la població infantil i juvenil definida com TMG, mitjançant un programa d’atenció que inclou la detecció, l’assistència i la rehabilitació. La millora de l’assistència ha de ser tant quantitativa com qualitativa.

Aquest programa que es desenvolupa al CSMIJ de Les Corts, també pretén potenciar la detecció i cerca activa de casos greus que no han arribat al CSMIJ, tot i millorant la coordinació amb els pediatres, escoles i escoles bressol, definint el circuit de derivació amb la finalitat que un possible TMG arribi amb rapidesa al CSMIJ per a que pugui ser diagnosticat a temps, garantint la continuïtat assistencial, elaborant un registre dels casos que es tractin en el Programa de TMG, així com realitzant una avaluació del Programa.

TMG