Programa de suport a les residències pròpies i concertades de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència2023-06-16T13:29:38+00:00

Programa de suport a les residències pròpies i concertades de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

El programa inclou suport i assessorament en matèria de salut mental als professionals que desenvolupen les seves funcions en centres de la DGAIA (tutors, educadors, metges, psicòlegs, treballadors socials…), amb els objectius d’afavorir la qualitat, la capacitat de treball i de resolució de problemes en la institució, i establir criteris tècnics per a la detecció dels menors que requereixen atenció especialitzada. Per a la qual cosa s’establiran protocols consensuats d’interconsulta i derivació.

Així mateix, el programa recull la prestació d’assistència psiquiàtrica i psicològica als menors amb TM sota la dependència de la DGAIA, mitjançant un programa conjunt d’intervenció que contempli la vessant psicopegagògica i psicoterapèutica i que inclogui: el diagnòstic, la valoració de les necessitats, el tractament i el seguiment.

suport_residencies