Programa de Trastorns mentals severs2023-03-27T18:38:54+00:00

Programa de Trastorns mentals severs (TMS)

L’entitat duu a terme un programa per a l’atenció específica al TMS en el CSMA de Les Corts el CSMA de Sarrià-Sant Gervasi amb les següents funcions:

A) Oferir disponibilitat preferent per a l’atenció psiquiàtrica als TMS.

B) Desenvolupar accions que millorin l’adherència dels pacients al programa de seguiment:

  • El CSMA durà a terme un seguiment comunitari actiu dels pacients amb TMS intensificant les tasques comunitàries i de seguiment dels pacients amb TMS i les seves famílies fora del centre.
  • El CSMA introduirà estratègies actives en la recuperació dels pacients amb TMS que es desvinculen del tractament mitjançant atenció, control de visites no realitzades, contacte telefònic amb el pacient i la família, la coordinació amb serveis comunitaris.

TMS

C) Millorar la integralitat de l’atenció comunitària als pacients amb TMS garantint aspectes com:

  • L’avaluació psicosocial dels pacients amb TMS a l’inici i amb periodicitat anual.
  • La participació activa de la família en el tractament, mitjançant informació, orientació i contactes periòdics, la valoració de la necessitat de recursos comunitaris i/o socials.
  • El desenvolupament d’activitats consensuades amb els Centres de Dia.
  • La confecció del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) dels pacients enregistrats com a TMS a nivell de les reunions de coordinació i l’existència d’un professional de referència per a cada pacient.

D) Millorar el seguiment i l’avaluació de l’acceptabilitat del tractament dels pacients amb TMS (farmacovigilància, satisfacció de l’usuari i la família).