Inscripció de la Fundació CHM Salut Mental al Registre de grups d’interès de l’administració de la Generalitat de Catalunya

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha realitzat durant el mes de març la seva inscripció al Registre dels grups d’interès de la Generalitat de Catalunya i concretament amb el Departament de Drets socials.

El Registre de grups d’interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, que és la responsable dels actes d’inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que els hi puguin correspondre als ens o entitats que integrin el registre.

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

La inscripció de la Fundació al Registre de grups d’interès permetrà que aquesta disposi dels següents drets davant de l’Administració:

a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup d’interès inscrit en el Registre.
b) Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives de l’Administració relatius a les matèries d’interès del declarant que s’hagin fet constar en les declaracions responsables o en les modificacions posteriors.
c) Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès inscrits al Registre.
d) Exercir els altres drets que se’ls pugui reconèixer pel fet de trobar-se inscrits en el Registre.

2022-04-17T17:18:11+00:00