Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)2024-02-02T13:36:58+00:00

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)

Un dels programes gestionats per la Fundació CHM Salut Mental és el SIOAS, subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball. L’actuació està cofinançada per la Unió Europea.

El SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental) tenen per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral i facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

El Servei acompanyarà les persones participants en l’elaboració d’un projecte professional per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en el context laboral.

sioas

Competències són el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, coneixements, preferències, interessos que té cada persona i que, aplicats al context laboral, esdevenen competències professionals.

Les persones destinatàries dels Serveis seran persones amb discapacitat i/o malaltia mental que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que es trobin en les situacions següents:

 • Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a millora de feina.
 • Persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

Els blocs que configuren les actuacions són:

 • Bloc 0, Competències clau: Context laboral. Identificació de competències de base i transversals.
 • Bloc 1, Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció: Motivacions i interessos. Mercat de treball i ocupacions.
 • Bloc 2, Recerca de feina: Canals de recerca de feina. Eines de recerca de feina. Procés de selecció. Autoocupació.
 • Bloc 3, Formació: Formació bàsica/instrumental. Formació en alfabetització informàtica. Formació en habilitats socials o competències transversals. Formació tecnicoprofessional. Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
 • Bloc 4, Relació amb l’empresa: Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció.
  Treball amb suport.
  Pràctiques en empreses: Les entitats programen un període de pràctiques professionals que es realitzaran en empreses del mercat ordinari i/o administracions públiques o ens vinculats. La relació entre les persones participants i l’empresa no tindrà naturalesa jurídica laboral. Per a la realització de les pràctiques professionals se signaran els convenis de col·laboració corresponents.

Un dels programes gestionats per la Fundació CHM Salut Mental és el SIOAS, subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançat per la Unió Europea (Fons Social Europeu).

e-mail: sioas@fchmsm.com
Telèfon: 93 445 44 88
Adreça: Numància 107-109, baixos
08029 Barcelona