Voluntariat2021-07-12T14:03:17+00:00

Voluntariat

La Fundació CHM Salut Mental té un programa de voluntariat:

PROGRAMA MANS I TEMPS. Voluntariat i salut mental

Què és Mans i Temps (MiT)?

L’acció voluntària és el conjunt de tasques que s’assumeixen lliurement i sense compensació econòmica, amb un propòsit socialment útil. MiT és un programa per promoure i gestionar voluntariat social relacionat amb la salut mental.

La Fundació CHM Salut Mental està integrada a la Federació Catalana de Voluntariat Social (entitat F421) amb la que es treballa per activitats de formació per voluntariat i per difusió d’ofertes i demandes de voluntariat, i està inclosa al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya del Departament de Drets Socials, amb el numero 1644-000.

Dirigit a:

Persones majors de 16 anys amb motivació, capacitat i el temps necessari per realitzar la tasca voluntària i que acceptin participar en el pla formatiu.

Què pot fer un voluntari de MiT?

Voluntariat

  • Accions voluntàries de suport a persones amb trastorn mental o a serveis assistencials: tasques d’acompanyament, assessorament tècnic i dinamització en activitats dels serveis rehabilitadors, recolzament en la integració en activitats normalitzades i suport a les famílies. Els voluntaris poden prestar atenció individual a persones o de suport a serveis de la Xarxa d’Atenció a Salut Mental i Toxicomanies (CSMA, CSMIJ, CAS, serveis de rehabilitació, unitats d’hospitalització, Club Social, Llar Residència i Servei Prelaboral).
  • Acció voluntària prestada per persones amb trastorn mental en qualsevol àmbit de voluntariat: el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental pot ser també prestador d’acció voluntària, sigui donant suport a altres persones afectades (per suport) o a altres col·lectius (infància, gent gran, discapacitat, exclusió social, salut i immigració).
  • Accions voluntàries de prevenció, promoció i millora de l’estat de salut mental de poblacions de risc: són accions que directa o indirectament repercuteixen en la millora de la salut mental dels receptors i en la prevenció de problemes de salut mental: educació per la salut mental, detecció de problemes de salut mental, foment d’ocupació significativa, reducció de sobrecàrrega de curadors, etc.
  • Formació de les persones voluntàries: la formació pot ser duta a terme per la pròpia fundació o per organismes de formació acreditats, com la Federació Catalana del Voluntariat Social.

S’establirà un perfil del voluntari d’acord a la tasca especifica a desenvolupar, valorant les capacitats, disponibilitat, coneixements i experiència. La vinculació del voluntariat contempla modalitats, graus i durades de compromís variables. Es signarà un compromís de voluntariat i es tramitarà l’assegurança corresponent. La relació del voluntari amb el programa es regula d’acord als principis de la Carta del Voluntariat de Catalunya.

Què oferim al voluntari?

  • Assegurança que cobreix accidents i responsabilitat civil.
  • Formació especialitzada.
  • Assessorament i suport.
  • Trobades d’intercanvi d’experiències.

Com contactar?

Es pot dirigir a MiT per telèfon o correu electrònic.

MANS I TEMPS

mans.temps@fchmsm.com
Tel. 93 445 44 89
Montnegre 25, planta Altell, 08029 Barcelona