Donacions2019-02-10T19:12:53+00:00

Donacions

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 288 de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 gener de 2015.

A continuació es recull el quadre amb l’esquema dels incentius al mecenatge per a les donacions pures i simples que es realitzin a favor de fundacions acollides al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre:

IRPF Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
Primers 150 € 50 % 75 %
Resta 25 % 27,5 % 30 %
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant – 3 anys)
> 150 €
32,5 % 35 %
Límit deducció base liquidable 10 % 10 % 10 %
IS Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
Donacions en general 35 % 35 % 35 %
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant – 3 anys)
37,5 % 40 %
Límit deducció base liquidable 10 % 10 % 10 %

FUNDACIONS NO ACOLLIDES A LA LLEI 49/2002

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, no introdueix cap modificació pel que fa als incentius fiscals al mecenatge aplicables a les entitats parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats, és a dir, a les fundacions que no estiguin acollides a la Llei 49 / 2002, de 23 de desembre.
Per tant, els contribuents de l’IRPF poden aplicar el 10 % de les quantitats donades a les fundacions legalment reconegudes que rendeixin comptes a l’òrgan del protectorat corresponent, així com a les associacions declarades d’utilitat pública, no acollides a la Llei 49/2002.

TIPUS DE GRAVAMEN APLICABLES A LES FUNDACIONS

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, no introdueix cap novetat al respecte, de manera que les fundacions tributen, per les rendes derivades d’explotacions econòmiques no exemptes, als següents tipus:

Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
Entitats sense finalitat lucrativa acollides a la Llei 49/2002 10 % 10 % 10 %
Entitats parcialment exemptes 25 % 25 % 25 %