Missió, visió, valors2019-09-24T17:18:46+00:00

Missió, visió, valors

MISSIÓ

Raó de ser del nostre Grup

Promoure la salut mental de les persones i les comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental comunitària integral.

fletxa_baix

VISIÓ

Objectiu i percepció que desitja aconseguir el Grup

Ser referència en la gestió i la innovació en l’atenció integral a la salut mental comunitària a Catalunya.

fletxa_dreta

VALORS

Principis, creences i regles del Grup

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora basada en l’ètica, el respecte a les persones, les diferències individuals, la intimitat i els drets.
Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innovadora i rigorosa, fonamentada en l’evidència científica, l’experiència i l’avaluació de resultats.
Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sostenible dels mitjans disponibles.
Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la inclusió social, la cohesió i un entorn ambiental sostenible.
Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de cara als usuaris, membres i el conjunt de la societat.